Obchodní podmínky

A. Obecná ustanovení

A.1. Tyto ubytovací podmínky upravují práva a povinnosti ubytovatele a hosta (ubytovaného) v souvislosti s ubytováním v ubytovací zařízení ubytovatele. Tyto obchodní podmínky rovněž upravují práva a povinnosti pronajímatele a nájemce v rámci pronájmu prostor pro soukromé svatební, kulturní, společenské a jiné soukromé akce (dále jen „soukromé eventy“). Tyto obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti pořadatele a účastníků kulturních, společenských a jiných akcí, které nejsou soukromým eventem (dále jen „veřejný event“).

A.2. Ubytovatelem, pronajímatelem a pořadatelem je obchodní společnost VINAŘSTVÍ OBELISK s.r.o., IČ: 28351832, se sídlem Celňák 1212, 691 42 Valtice, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63062 (dále jen „Vinařství Obelisk“).

A.3. Ubytování a soukromé či veřejné eventy probíhají v prostorách k tomu určených na adrese: VINAŘSTVÍ OBELISK s.r.o., Celňák 1212, 691 42 Valtice (dále jen „komerční prostory Vinařství“)

A.4. Za ubytování se považuje krátkodobé přechodné ubytování ubytovatelem na předem ujednanou dobu v komerčních prostorách Vinařství.

A.5. Za veřejný event se považuje krátkodobé společenské, kulturní, vzdělávací a jiné akce pořádané Vinařstvím Obelisk. Za účastníky jsou v takovém případě považovány osoby, které si na základě veřejného oznámení o konání takového veřejného eventu zakoupí vstupní lístky (vstupenky) nebo jsou jmenovitě na takový veřejný event pozvány pořadatelem.

A.6. Za soukromý event se považují krátkodobá svatební, společenské a kulturní akce, v případech, kdy jsou komerční prostory Vinařství na základě platné nájemní smlouvy poskytnuty nájemci (pořadateli soukromého eventu) k uspořádání a využití pro tyto soukromé účely.

B. Ubytování

B.1. Ubytování v komerčních prostorách Vinařství je založeno smlouvou o ubytování v souladu s ustanovením § 2326 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

B.2. Rezervovat ubytování lze telefonicky nebo emailem na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Ubytovatel vždy rezervaci potvrdí emailem zaslaným na emailovou adresu zájemce o ubytování. Součástí potvrzení o rezervaci ubytování je vždy jméno a příjmení zájemce o ubytování, uvedení typu pokoje, který je rezervován a období, na které je pokoj pro ubytování rezervován a celková cena za ubytování. Nedílnou součástí potvrzení o rezervaci je rovněž informace o výši zúčtovatelné zálohy, kterou je zájemce o ubytování povinen ubytovateli uhradit, lhůta k úhradě zálohy za ubytování včetně čísla bankovního účtu ubytovatele pro provedení úhrady zálohy za ubytování. Ubytovatel se cítí rezervací vázán a zavazuje se rezervovaný pokoj nerezervovat a nenabízet na rezervované období další osobě okamžikem připsání zúčtovatelné záloha na ubytování ze strany zájemce o ubytování.

B.3. Smlouva o ubytování je platně uzavřena okamžikem připsání zálohové platby za ubytování na bankovní účet ubytovatele. Okamžikem uzavření smlouvy o ubytování je zájemce o ubytování považován za ubytovaného.

B.4. Ubytování na základě platně uzavřené smlouvy o ubytování započne předáním ubytovací karty s názvem pokoje ubytovanému. Ubytování pak končí okamžikem, kdy je ubytovatelem poskytnutý pokoj předán ubytovaným zpět ubytovateli včetně ubytovací karta s číslem pokoje.

B.5. Ubytovaný se zavazuje uhradit ubytovateli cenu za ubytování, která je mu předem sdělena v potvrzené objednávce, stejně jako cenu za poskytnuté služby spojené s ubytováním dle platného ceníku ubytovatele.

B.6. Ubytovatel poskytuje ubytování ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Cena ubytování je stanovena aktuálně platným ceníkem Ubytovatele. Cena za ubytování zahrnuje snídani. Cena za Ubytování a služby spojené s ubytování obsahují daň z přidané hodnoty dle platné právní úpravy ke dni uskutečnění ubytování.

B.7. V případě, že je ubytování poskytnuto za zvýhodněnou cenu oproti platnému ceníku (slevové akce ubytovatele apod.), nevztahuje se takové cenové zvýhodnění na případné prodloužení pobytu. V případě prodloužení pobytu pak ubytovaný hradí zvýhodněnou cenu za ubytování pouze za dny, které si v rámci akčního či zlevněného ubytování předem objednal. Za následující dny hradí ubytovaný za ubytování plnou ceníkovou cenu. Pro služby nezahrnuté do ceny ubytování platí předchozí ujednání obdobně.

Doklad totožnosti ubytovaného

B.8. Ubytovatel poskytuje vzhledem ke svým zákonným povinnostem ubytování pouze osobám, které ubytovateli poskytnou údaje vyžadované ubytovatelem, jedná se zejména o osobní identifikační údaje ubytovaného.

B.9. Pro ověření identifikačních údajů ubytovaného je ubytovaný povinen předložit ubytovateli při přihlášení k ubytování doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný státem vydaný doklad s uvedením identifikačních údajů). Odepře-li ubytovaný předložení dokladu totožnosti, ubytovatel není povinen poskytnout mu ubytování. V případě, že je již uzavřena smlouva o ubytování na základě zaplacené zálohy, je ubytovatel v takovém případě oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy o ubytování. V případě odstoupení od smlouvy ze strany ubytovatele z důvodu odmítnutí předložení průkazu totožnosti platí stejné podmínky, jako v případě storna pobytu. Po předložení průkazu totožnosti poskytne ubytovatel ubytovanému ubytovací kartu s názvem pokoje.

Platební podmínky

B.10. Záloha na ubytování je stanovena ve výši 50% z ceníkové ceny za ubytování.

B.11. Ubytovaný je povinen uhradit cenu ubytování a poskytnuté služby v souvislosti s ubytováním v souladu s platným ceníkem nejpozději v den skončení ubytování podle čl. B.4. těchto obchodních podmínek. Cena za ubytování zohledňuje případně uhrazené zúčtovatelné zálohy na ubytování podle článku B.2.

B.12. O možnosti úhrady ubytování na základě vystavené zúčtovací faktury, kdy cena za ubytování není uhrazena nejpozději v okamžiku skončení ubytování podle článku B.4. rozhoduje v jednotlivých případech statutární orgán ubytovatele.

B.12.1. Případ, kdy ubytovaný zruší svoji rezervaci nebo předčasně skončí ubytování ve lhůtě kratší než 15 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy o ubytování, je takový úkon považován za odstoupení od smlouvy o ubytování. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn vyúčtovat ubytovanému poplatky související s odstoupením smlouvy.

B.12.2. V případě, že ubytovaný zruší svoji rezervaci nebo předčasně skončí ubytování po uplynutí 14 dnů ode dne platně uzavření smlouvy o ubytování, je takový úkon ubytovaného považován za výpověď smlouvy o ubytování. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn vyúčtovat ubytovanému poplatky související s výpovědí smlouvy. Poplatky související s odstoupením od smlouvy nebo poplatky související s výpovědí smlouvy jsou uvedeny v čl. B.14. a B. 15. těchto obchodních podmínek.

Storno podmínky ubytování

B.13. Pro případ odstoupení od smlouvy o ubytování v době kratší než 15 dní před počátkem ubytování činí poplatek související s odstoupením od smlouvy 50 % z celkové ceny ubytování.

B.14. Pro případ odstoupení od smlouvy o ubytování v době delší než 14 dnů před počátkem ubytování se poplatek v souvislosti s odstoupením od smlouvy neuplatní.

B.15. Pro případ výpovědi smlouvy o ubytování platí ustanovení čl. B.14.1. a B.14.2. obdobně.

Počátek a konec ubytování

B.16. Přihlášení k ubytování umožňuje ubytovatel v době od 14:00 do 18:00 hod. V případě, že nedojde k přihlášení hosta k pobytu do 18:00 hod, je ubytovatel oprávněn zrušit celou rezervaci hosta pro celou dobu ubytování, není-li mezi ubytovatelem a hostem dohodnuto jinak, a to za výše uvedených podmínek pro storno pobytu.

B.17. Host je povinen odevzdat pokoj ubytovateli do 10:00 hod posledního dne pobytu.

Pravidla ubytování

B.18. Ubytovaný je povinen dodržovat pravidla stanovená těmito ubytovacími podmínkami, dalšími pokyny, které upravují provoz komerčních prostor Vinařství a pravidla chování v něm, jakož i pokyny personálu, a to zejména v souvislosti s bezpečností hostů, hygienickými a požárními předpisy.

B.19. Ubytovaný odpovídá za děti, které jsou spolu s ním ubytovány. Děti do 10 let věku nesmí být na pokoji, v areálu penzionu ani v rámci přilehlých prostor ponechány bez dozoru dospělých osob.

B.20. V jednom pokoji ubytuje ubytovatel nejvýše počet osob odpovídající počtu lůžek, vyjma dětí do 3 let bez nároku na lůžko. Umožní-li ubytovaný užívání pokoje více osobám než odpovídá počtu lůžek v pokoji, je ubytovatel oprávněn zrušit ubytování ubytovaného, a to v souladu s podmínkami pro storno podmínky ubytování.

B.21. Ubytovatel předá ubytovanému pokoj ve stavu způsobilém pro řádné užívání. Přechodná nefunkčnost, vady či opotřebení zařízení, které nebrání běžnému užívání, nezakládají práva ubytovaného na finanční kompenzaci. Ubytovaný je povinen oznámit ubytovateli závady, poruchy a poškození pokoje neprodleně poté, co byly způsobeny nebo zjištěny. Ubytovaný je povinen předat pokoj zpět ubytovateli ve stejném stavu, v jakém jej obdržel, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zjistí-li ubytovatel po skončení ubytování ubytovaného vznik škody v době ubytování, je ubytovaný povinen tuto škodu ubytovateli v plné výši nahradit. Ubytovaný odpovídá za škody způsobené třetími osobami, kterým vědomě či z nedbalosti (např. ponecháním ubytovací karty bez dozoru) umožnil vstup do pokoje. Ubytovaný je povinen uhradit kauci pro případ ztráty ubytovací karty ve výši 300,- Kč. Tato kauce pro případ ztráty ubytovací karty bude ubytovanému vydána zpět oproti vrácení nepoškozené a funkční ubytovací karty v den skončení ubytování.

B.22. Ubytovaný není oprávněn jakkoliv zasahovat do vybavení, elektrické sítě a zařízení pokoje, toto jakkoliv přemisťovat, měnit nebo odnášet z pokoje. Ubytovaný není oprávněn vnášet do pokoje bez předchozí dohody s ubytovatelem vlastní zařízení, nábytek (včetně dětské postýlky) a elektrické přístroje, vyjma drobné elektroniky sloužící osobní hygieně (holicí a masážní strojky apod.), notebooků a obdobných drobných zařízení.

B.23. Ubytovaný není oprávněn vnášet do celého areálu penzionu střelné či jiné zbraně, střelivo, výbušné a nebezpečné látky.

B.24. V komerčních prostorech Vinařství je zakázáno kouření vyjma míst vyhrazených ke kouření, která jsou takto řádně označena.

B.25. V době od 22:00 hod do 6:00 hod je ubytovaný povinen dodržovat noční klid.

B.26. Snídaně se servíruje na pokoj v čase od 08:00 do 10:00 hod, dle přání ubytovaného.

B.27. Pro ubytovaného je zajištěno parkování zdarma. Parkoviště není hlídané, ubytovaný odpovídá za řádné uzamčení a zabezpečení vozidla proti poškození a krádeži vozidla samotného nebo věcí v něm. Parkování je umožněno na vyhrazených vyznačených plochách. Parkování mimo vyznačené plochy je zakázáno, mimo jiné z důvodu požární bezpečnosti.

B.28. V areálu je umístěno bezplatné bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím sítě Wi-fi free. Případná nefunkčnost internetu v areálu nezakládá jakákoli kompenzační oprávnění ubytovaného.

B.29. Při onemocnění či zranění ubytovaného zajistí ubytovatel poskytnutí lékařské pomoci případně převoz do nemocnice, a to na náklady ubytovaného.

C. Soukromé eventy a svatby

C.1. Využití komerčních prostor Vinařství pro soukromý event nebo svatbu je vždy založeno smlouvou o nájmu podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Pronajímatel v takovém případě přenechá přesně vymezené části komerčních prostor Vinařství k užívání nájemci po přesně vymezenou dobu a k jasně určenému účelu a nájemce je povinen za takové přenechání komerčních prostor Vinařství uhradit pronajímateli nájemné.

C.2. Nájem vzniká platným uzavřením nájemní smlouvy podle čl. C.9. těchto obchodních podmínek a končí uplynutím času, odstoupením od smlouvy ze strany nájemce nebo výpovědí některé ze stran nájmu.

C.3. Zájemce o nájem zasílá poptávku po nájmu komerčních prostor Vinařství pronajímateli emailem případně prostřednictvím doručovatele poštovních služeb nebo ji činí osobně v sídle pronajímatele. Poptávka musí obsahovat jméno a příjmení zájemce o nájem, bydliště zájemce o nájem, počet osob soukromého eventu nebo svatby, charakter soukromého eventu, termín konání soukromého eventu nebo svatby a kontaktní údaje na zájemce o nájem.

C.4. Pronajímatel zájemci o nájem potvrdí emailem dostupnost komerčních prostor Vinařství pro konání soukromého eventu nebo svatby a současně sdělí zájemci o nájem podmínky rezervace komerčních prostor Vinařství a cenové podmínky nájmu včetně platného ceníku služeb a občerstvení, které může zájemce o nájem na základě vlastního uvážení rovněž využít a rezervovat. Zejména zájemce o nájem upozorní na možnost uplatnění poplatků za rezervaci komerčních prostor Vinařství v případě závazné rezervace.

C.5. Závaznou rezervaci komerčních prostor Vinařství přijímá pronajímatel výhradně emailem nebo je možné ji učinit osobně v sídle pronajímatele.

Rozsah služeb a dodávky

C.6. Pronajímatel se může s nájemcem dohodnout, že pronajímatel pro nájemce zajistí v době trvání soukromého eventu nebo svatby občerstvení nebo služby podle nabídky pronajímatele v cenách podle ceníku platného v době uzavření smlouvy o nájmu. Celková cena za poskytnutí služby nebo občerstvení bude určena podle skutečně využité služby nebo podle skutečné spotřeby občerstvení.

C.7. Rozsah služeb nebo rozsah občerstvení, které bude předmětem dodání ze strany pronajímatele, závazně dohodnou pronajímatel s nájemcem nejpozději ke dni vystavení 2. Zálohové faktury podle článku C.10.2. těchto obchodních podmínek. Pronajímatel může v čase konání soukromého eventu nebo svatby nájemci poskytnout i služby a/nebo občerstvení, které nebylo předem dohodnuto.

C.8. Obsluha účastníků soukromého eventu nebo svatby je realizována výhradně zaměstnanci pronajímatele. Cena za tuto službu je již započítána v ceně nájmu, ceně za poskytnuté služby a ceně za občerstvení.

C.9. Nedílnou součástí služeb souvisejících s nájmem, které jsou realizovány zaměstnanci pronajímatele, je zejména úklid prostor a uvedení interiéru a prostor komerčních prostor Vinařství do původního stavu.

Cena a platební podmínky

C.10. Cena za pronájem komerčních prostor Vinařství, spolu s cenou za dohodnuté služby a občerstvení činí celkovou předpokládanou cenu nájmu a souvisejícího dodání (dále jen „celková předpokládaná cena nájmu“).

C.11. Nájemní smlouva, jejímž předmětem je nájem komerčních prostor Vinařství je platně uzavřena uhrazením 1. zálohové faktury vystavené pronajímatelem podle čl. C.10.1.

C.12. Pronajímatel vystavuje zálohové faktury v níže uvedených termínech před konáním soukromého eventu nebo svatby, přičemž výše zálohové platby je stanovena z ceny za pronájem komerčních prostor Vinařství a dohodnuté předpokládané spotřeby služeb a občerstvení ke dni vystavení zálohové faktury.

C.12.1. Pronajímatel vystavuje 1. zálohovou fakturu ve výši 15. 000,- Kč, která přestavuje zálohu na blokaci termínu soukromého eventu nebo svatby. 1. Zálohová faktura bude vystavena pronajímatelem nejpozději do 2 pracovních dní ode dne závazné rezervace komerčních prostor Vinařství. Pronajímatel doručuje 1. zálohovou fakturu zájemci o nájem formou přílohy k emailové zprávě na emailovou adresu zájemce o nájem. Spolu s 1. zálohovou fakturou zasílá pronajímatel zájemci o nájem také tyto obchodní podmínky a návrh nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem komerčních prostor Vinařství v požadovaném termínu. Splatnost 1. zálohové faktury je 5 kalendářních dnů ode dne odeslání z emailové adresy pronajímatele.

C.12.2. Pronajímatel vystavuje 2. zálohovou fakturu ve výši 30 % celkové předpokládané ceny nájmu v termínu 90 kalendářních dní před termínem konání soukromého eventu nebo svatby a tuto zálohovou fakturu doručuje jako přílohu emailové zprávy na emailovou adresu nájemce nebo prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v nájemní smlouvě. Splatnost 2. zálohové faktury je 7 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení pronajímatelem.

C.12.3. Pronajímatel vystavuje 3. zálohovou fakturu ve výši 60 % celkové předpokládané ceny nájmu v termínu 30 kalendářních dní před termínem konání soukromého eventu nebo svatby a tuto zálohovou fakturu doručuje jako přílohu emailové na emailovou adresu nájemce nebo prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v nájemní smlouvě. Splatnost 3. zálohové faktury je 7 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení pronajímatelem.

C.12.4. Pronajímatel vystavuje zúčtovací fakturu, která zohledňuje všechny uhrazené zálohy následující den po skončení soukromého eventu nebo svatby a tuto zúčtovací fakturu doručuje emailem na emailovou adresu nájemce nebo prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v nájemní smlouvě. Splatnost zúčtovací faktury je 7 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení pronajímatelem.

C.12.5. Všechny zálohové faktury nebo zúčtovací fakturu je možné uhradit bezhotovostně formou bankovního převodu na bankovní účet pronajímatele nebo rovněž v hotovosti nebo platební kartou v sídle společnosti.

C.13. Pokud nájem nekončí odstoupením od smlouvy nebo výpovědí jedné ze stran nájmu, končí nájem předáním komerčních prostor Vinařství bez vad zpět pronajímateli.

Storno podmínky soukromého eventu a svatby

C.14. Pro případ zrušení závazné rezervace soukromého eventu nebo svatby více než 90 dnů přede dnem konání soukromého eventu nebo svatby propadá rezervační záloha ve výši 15.000,-Kč v plné výši, a to ke dni oznámení zrušení závazné rezervace nájemcem.

C.15. Pro případ zrušení závazné rezervace soukromého eventu nebo svatby méně než 90 dnů a více než 29 dnů přede dnem konání soukromého eventu nebo svatby bude pronajímatelem uplatněn vůči nájemci storno poplatek ve výši 30% z celkové předpokládané ceny nájmu, a to ke dni oznámení zrušení závazné rezervace nájemcem. V takovém případě je na úhradu vyčísleného storno poplatku započítána rezervační záloha ve výši 15.000,-Kč.

C.16. Pro případ zrušení závazné rezervace soukromého eventu nebo svatby méně než 30 dnů a více než 14 dnů přede dnem konání soukromého eventu nebo svatby bude pronajímatelem uplatněn vůči nájemci storno poplatek ve výši 50% z celkové předpokládané ceny nájmu, a to ke dni oznámení zrušení závazné rezervace nájemcem. V takovém případě je na úhradu vyčísleného storno poplatku započítána rezervační záloha ve výši 15.000,-Kč.

C.17. Pro případ zrušení závazné rezervace soukromého eventu nebo svatby méně než 14 dnů přede dnem konání soukromého eventu nebo svatby bude pronajímatelem uplatněn vůči nájemci storno poplatek ve výši 100% z celkové předpokládané ceny nájmu, a to ke dni oznámení zrušení závazné rezervace nájemcem. V takovém případě je na úhradu vyčísleného storno poplatku započítána rezervační záloha ve výši 15.000,-Kč.

C.18. Na vyčíslený storno poplatek podle článků C.15. až C.17. bude pronajímatelem vystavena faktura následující den po oznámení o zrušení závazné rezervace soukromého eventu nebo svatby se splatností 7 kalendářních dnů.

C.19. Pronajímatel se s nájemcem mohou dohodnout na novém termínu konání soukromého eventu nebo svatby, v takovém případě se storno poplatky uvedené v čl. C.15. až C.18. neuplatní. Na uplatnění nového termínu konání soukromého eventu nebo svatby není právní nárok.

D. Veřejné eventy pro zvané hosty

D.1. V případě veřejného eventu pořádaného Vinařstvím Obelisk pro jmenovitě určenou osobu (dále jen „zvaný host“) je tato osoba hosty Vinařství Obelisk a může po dobu pořádání veřejného eventu využívat komerční prostory Vinařství za předpokladu dodržování návštěvního řádu vydaného Vinařstvím Obelisk.

D.2. Zvanému hostu je doručena pozvánka na veřejný event pro zvané hosty elektronicky, prostřednictvím doručovatele poštovních služeb, anebo telefonicky. V případě telefonického pozvání zvaného hosta se pozvání zvaného hosta poznamená do příslušného seznamu zvaných hostů.

D.3. Pozvání pro zvaného hosta je platné buďto bez povinnosti uhradit vstupní poplatek nebo na základě pozvání a uhrazení vstupního poplatku na veřejný event. V případě, že se jedná o pozvání zvaného hosta podmíněné uhrazením vstupního poplatku, neopravňuje samotné pozvání zvaného hosta bez úhrady vstupního popletku zvaného hosta ke vstupu do areálu Vinařství Obelisk nebo komerčních prostor Vinařství.

D.4. Zvaný host při vstupu do areálu Vinařství Obelisk nebo do komerčních prostor Vinařství předloží pozvánku na veřejný event pro zvané hosty a případně doklad o zaplacení vstupního poplatku. Bez této pozvánky nemůže být zvaný host do areálu Vinařství Obelisk nebo komerčních prostor Vinařství vpuštěn. O odlišném postupu rozhodne vždy individuálně statutární orgán Vinařství Obelisk nebo jím pověřená osoba.

D.5. Statutární orgán Vinařství Obelisk nebo jím pověřená osoba může udělit pozvání pro zvaného hosta přímo při příchodu takového hosta. O udělení pozvání osoba, která pozvání zvanému hostu udělila, učiní záznam do příslušného seznamu zvaných hostů.

E. Veřejné eventy pro širokou veřejnost

E.1. V případě veřejného eventu pořádaného Vinařstvím Obelisk pro širokou jmenovitě neurčenou veřejnost je zájemce o účast na veřejného eventu povinen uhradit vstupní poplatek, bez jehož úhrady se veřejného eventu nemůže účastnit.

E.2. O pořádání veřejného eventu Vinařstvím Obelisk je široká veřejnost informována prostřednictvím webových stránek, případně plakátů, vyhlášením, rozhlasovým či televizním vysíláním nebo jinou formou. Součástí informace je nejméně informace o datu konání veřejného eventu, hodině, o hodině zahájení veřejného eventu, o výši vstupního poplatku, o programu a délce trvání veřejného eventu, případně o druhu a množství občerstvení, které je započítáno v ceně vstupního poplatku.

E.3. Vinařství Obelisk jako pořadatel veřejného eventu zajistí, aby počet prodaných vstupních poplatků nepřekročil kapacitu prostor, v nichž bude veřejný event probíhat.

E.4. Vstupní poplatek je možné uhradit v hotovosti v sídle Vinařství Obelisk nebo bezhotovostně formou bankovního převodu na bankovní účet Vinařství Obelisk. V případě hotovostní úhrady je zájemci o účast na veřejném eventu vydána proti hotovosti vstupenka.

E.5. Zájemce o účast na veřejném eventu, který hodlá uhradit vstupní poplatek bezhotovostně, kontaktuje nejdříve Vinařství Obelisk prostřednictvím emailové zprávy, v níž uvede své jméno a příjmení, emailovou adresu, název veřejného eventu, kterého se má zájem účastnit a datum konání veřejného eventu. Na základě takové zprávy je mu formou emailové zprávy sděleno číslo bankovního účtu, částka k úhradě a variabilní symbol platby, která bude pro každého účastníka jedinečná. Zájemce o účast na veřejném eventu je přidělený variabilní symbol uvádí v referenčních údajích platby, aby bylo možné takovou platbu dostatečně určitě přiřadit. V případě bezhotovostní úhrady vstupního poplatku je účastníkovi veřejného eventu zaslána vstupenka a doklad o úhradě vstupního poplatku na emailovou adresu nebo prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

E.6. V případě, že pořadatel (Vinařství Obelisk) veřejný event pro širokou veřejnost zruší z důvodu na straně Vinařství Obelisk, stejně jako z důvodu malého zájmu o veřejný event pro širokou veřejnost nebo z důvodu vyšší moci, náleží účastníkům veřejného eventu právo na vrácení již uhrazeného vstupního poplatku. Zaplacený vstupní poplatek bude v takovém případě vrácen účastníku veřejného eventu stejnou formou, jakou byla provedena úhrada vstupního poplatku ze strany účastníka veřejného eventu. V případě hotovostní úhrady vstupního poplatku bude tento vrácen formou poštovní poukázky na adresu účastník veřejného eventu.

Storno poplatky veřejného eventu pro širokou veřejnost

E.7. V případě, že se účastník veřejného eventu pro širokou veřejnost nemůže tohoto eventu účastnit, je oprávněn převést oprávnění účasti vyplývající ze zaplaceného vstupního poplatku na jinou osobu. O změně osoby účastníka veřejného eventu je původní účastník povinen informovat pořadatele veřejného eventu (Vinařství Obelisk) nejpozději 3 kalendářní dny přede dnem zahájení veřejného eventu.

E.8. V případě, že účastník veřejného eventu nevyužije možnost uvedenou v předchozím článku a oprávnění ze zaplaceného vstupního poplatku nepřevede na jinou osobu, činí storno poplatek 100% částky vstupního poplatku.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

9.2. Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 9.11. 2020.